Deklaracja dostępności

Dom Spotkań z Historią (DSH) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Spotkań z Historią: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017.08.30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.08.30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak zdefiniowanych opisów alternatywnych dla obrazów pełniących funkcję inną niż dekoracyjna,
 • brak audiodeskrypcji dla elementów multimedialnych,
 • niektóre dokumenty opublikowane jako załącznik do treści strony pozostają w formie nieodczytywalnej maszynowo
Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku uwag, zauważonych błędów, nieprawidłowego działania funkcji serwisu lub problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Robertem Radeckim – adres e-mail dostepny@dsh.waw.pl, numer telefonu 533 173 428. W kwestiach dotyczących dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej prosimy o kontakt z koordynatorką ds. dostępności Urszulą Kubiszyn – adres e-mail: koordynator@dsh.waw.pl, numer telefonu: 22 255 05 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który element strony internetowej Domu Spotkań z Historią lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Spotkań z Historią dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Spotkań z Historią odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Przed budynkiem na ul. Karowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowisku recepcji znajduje się instrukcja do nawigacji po budynku w języku polskim i angielskim.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie niskiego parteru.

Obecnie w instytucji nie ma oprogramowania, które umożliwia korzystanie z zasobów Archiwum Historii Mówionej osobom niewidomym i niedowidzącym.

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • Wejście dla gości od ul. Karowej wyposażone jest w podnośnik schodowy. Udźwig platformy wynosi 225 kilogramów. Platformę obsługuje pracownik lub pracownica recepcji DSH.
  • Droga ewakuacyjna od ul. Karowej wyposażona jest również w podnośnik schodowy, pozwalający osobom poruszającym się na wózku pokonać trzy stopnie schodów prowadzących od wejścia w dół korytarza.
  • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są trzy kondygnacje:
   parter: recepcja, szatnia, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna, księgarnia i kawiarnia
   niski parter: sale edukacyjne
   antresola: czytelnia.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzrokową
  • Na drzwiach wejściowych do DSH znajduje się tabliczka z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a
  • Wejście dla gości zabezpieczone jest bramkami antykradzieżowymi, które zwężają światło wejścia i mogą stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • Przy recepcji znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń znajdujących się na parterze.
  • Na poziomie niskiego partery na korytarzu obok sal edukacyjnych znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń na niskim parterze
  • Wzdłuż schodów prowadzących na niski parter poręcze znajdują się tylko wzdłuż części biegu.
  • Na poręczach wzdłuż schodów oraz na drzwiach do pokoi biurowych, sali konferencyjnej, toalet, toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia dla opiekunek i opiekunów z dzieckiem znajdują się tabliczki z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a.
 • Osoby z niepełnosprawnością słuchową
  • W recepcji Domu Spotkań z Historią znajduje się pętla indukcyjna.
  • Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego, którym dysponuje recepcja Domu Spotkań z Historią. Więcej można przeczytać w informacji dla osób Głuchych i niesłyszących.
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • Dla zorganizowanych grup z niepełnosprawnością intelektualną przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne. Tematy i forma zajęć zostaną dobrane indywidualnie dla danej grupy po zgłoszeniu telefonicznym: 22 255 05 25.

Warszawski Ogród Sprawiedliwych

skwer Generała Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa
Kontakt:
Anna Ziarkowska
Kierowniczka Działu Edukacji DSH
Sekretarz Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych
kontakt: +48 22 255 05 26 / a.ziarkowska@dsh.waw.pl
Partnerem strategicznym warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych jest Bank BNP Paribas
BNP Paribas